Co je ergoterapie ?

Ergoterapie dětí

V našem zařízení se zaměřujeme především na ergoterapii dětí. Učení probíhá tou nejpřirozenější formou, tedy pomocí her a zábavy. Ta děti motivuje k lepším výkonům a tím i k nenásilnému zlepšování zdravotního stavu. V průběhu hry dochází k rozvoji motorických, mentálních i smyslových dovedností a schopností. Velmi důležité je dát každému dítěti čas a prostor, aby ukázalo, co zvládá, či jaké jsou jeho hranice. Klademe velký důraz na psychomotorický vývoj dítěte. Při terapiích využíváme Bobath koncept, neurovývojovou terapii na základě primitivních reflexů, panat dlahy a další metody, které pomáhají rozvíjet schopnosti dítěte. K dětským pacientům přistupujeme nanejvýš citlivě a empaticky, přičemž vždy dbáme na individuální přístup. Ten považujeme v terapii za velmi důležitý a v kontrastu s jinými zařízeními i značně ojedinělý.

Cílem ergoterapie je děti naučit správně vnímat a zpracovat smyslové vjemy z vlastního těla a bezprostředního okolí tak, aby byly koordinovanější, sebejistější a soběstačnější. Zaměřujeme se na zlepšení práce s vlastním tělem, nácvik hrubé a jemné motoriky horních končetin, zvládnutí samostatnosti a sebeobsluhy (příprava do školy, umět se obléci, najíst se a další běžné činnosti), grafomotorická cvičení, kresbu a nácvik úchopů ruky. Zabýváme se ergonomií prostředí a poradíme i při výběru kompenzačních pomůcek.


S jakými problémy nás navštěvujete?

Obrací se na nás rodiče, jejichž dítě má dyspraxii, je hyperaktivní, trpí poruchou ADHD, je neobratné či nemotorné, má problémy s psaním, kreslením a grafomotorikou, dělají mu problémy sebeobslužné či u něj došlo k opožděnému psychomotorickému vývoji. Stejně tak pomáháme dětem s vrozenými vadami jako jsou dysfázie, autismus, DMO či jedinečné genetické vady. Vyhledat nás můžete i v případě poúrazových stavů. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, doplňující dotazy, či byste se rádi poradili o vhodné terapii, neváhejte nás kontaktovat.


S čím dětem pomáháme?

U dětí se zaměřujeme na motorická postižení, v jejichž důsledku končetiny používají ve špatných pohybových vzorech, či je naopak nepoužívají vůbec a nemají tak možnost získat správné informace či stimuly, ze kterých se mohou učit a vnímat okolní svět. Nacvičujeme například správný úchop ruky a opozici palce, někdy za použití pomůcek. Trénujeme správnou koordinaci oka a ruky, jejíž nedostatečnost může způsobit nemožnost uchopit předmět. Učíme děti pravidlo dominance jedné ruky, kdy druhá si osvojuje funkci fixační, stejně jako nutnou souhru obou rukou (tzv. bilaterální koordinaci). S tím souvisí celý komplex percepcí neboli senzorického vnímání, které je získanou zkušeností. Patří sem například vnímání pohybu a polohy trupu a končetin, vnímání tvaru a povrchu předmětu či vnímání trojrozměrného prostoru a jejich výsledná správná interpretace. V rámci terapie pak nacvičujeme s dětmi běžné denní činnosti, svlékání a oblékání, práci s tužkou, kreslení a malování ad.

U dětí s vrozenou dysfunkcí, například dětskou mozkovou obrnou, nejprve analyzujeme jejich každodenní aktivity a zjišťujeme, jak zpracovávají informace o okolním prostředí. Na základě této analýzy začneme utvářet prostředí, které pomůže dítěti jeho motorické schopnosti zdokonalovat. Vybíráme vhodné aktivity, kompenzační pomůcky, úpravu domácího prostředí a cvičení pro nejlepší rozvoj motorických a percepčních schopností dětských pacientů.

 „Vrátit chuť do života? Práce pro ergoterapeuta.“


Ergoterapie dospělých

Dospělým pomáháme navrátit se plně a zcela soběstačně do prostředí, kde dříve žili a pracovali. Nejprve provádíme ergoterapeutické vyšetření, které nám poskytne analýzu hrubé a jemné motoriky, senzomotoriky, orientačně kongnitivních funkcí i možností komunikace. Na základě tohoto vyšetření připravíme terapii sestavenou na míru klientovi, jeho životnímu stylu, denním potřebám s přihlédnutím k jeho koníčkům a zálibám. Nácvik běžné denní činnosti (od osobní hygieny, přípravy jídla, manipulace s penězi, až k pohybu ve městě, používání dopravních prostředků, nakupování atd.) probíhá v domácím prostředí klienta i v terénu při provozování těchto aktivit. Vše zkoušíme v reálných situacích, za pomoci rodinných příslušníků a kompenzačních pomůcek, které vám doporučíme. Postaráme se o ergonomii vašeho domácího prostředí a pomůžeme vám s návratem do pracovního prostředí.

Kontakt

Těšíme se na vás! 

Karlovarská 490/24, 301 00 Plzeň 1
vchod z boku od benzínky Shell

+420 775 520 340
+420 739 469 900

info@ergoterapie-plzen.cz

Zanechte nám zprávu